top of page
apartament

50

PROJEKTÓW

PROJECTS

PROJEKTE 

8

LAT DOŚWIADCZEŃ

YEARS OF EXPERIENCE

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG

Zapłacisz Za Jakość , Nie Za Rabat! 

Jeżeli rozumiesz, że za dobre rzeczy warto zapłacić, nie szukasz rabatów czy promocji, a cenisz najwyższą jakość usług, to moja oferta stworzona jest z myślą o Tobie.

You will pay for quality, not for discount!

If you understand that good things are worth paying for, you are not looking for discounts or promotions, and you value the highest quality of services, then my offer was created with you in mind.

Sie zahlen für Qualität, nicht für Rabatt!

Wenn Sie verstehen, dass es sich lohnt, für gute Dinge zu bezahlen, Sie keine Rabatte oder Sonderangebote suchen und die höchste Qualität der Dienstleistungen schätzen, dann wurde mein Angebot speziell für Sie erstellt.

salon
diamond

PROJEKT KONCEPCYJNY PODSTAWOWY

Stanowi idealny wybór dla tych, którzy chcą odświeżyć swoje wnętrza, zyskując profesjonalne podejście do aranżacji.

BASIC CONCEPTUAL DESIGN

It is an ideal choice for those who want to refresh their interiors and gain a professional approach to arrangement.

GRUNDLEGENDES KONZEPTIONELLES DESIGN

Es ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ihre Innenräume auffrischen und einen professionellen Ansatz bei der Einrichtung verfolgen möchten.

łazienka
diamond

PROJEKT KONCEPCYJNY ROZSZERZONY

Propozycja dla tych, którzy szukają kompleksowego spojrzenia na swoje przyszłe wnętrze, uwzględniając wszystkie detale.

EXTENDED CONCEPTUAL DESIGN

A proposition for those who are looking for a comprehensive look at their future interior, taking into account all the details.

ERWEITERTES KONZEPTIONELLES DESIGN

Ein Vorschlag für diejenigen, die einen umfassenden Blick auf ihr zukünftiges Interieur unter Berücksichtigung aller Details suchen.

INWENTARYZACJA I  INVENTORY  I  INVENTAR

2 KONCEPCJE PROJEKTOWE  I  2 DESIGN CONCEPTS  I  2 DESIGNKONZEPTE

RZUT POZIOMY  I  HORIZONTAL PROJECTION  I  HORIZONTALE PROJEKTION

FOTOREALISTYCZNE WIZUALIZACJE 3D  I  PHOTO-REALISTIC 3D VISUALIZATIONS  I

FOTOREALISTISCHE 3D-VISUALISIERUNGEN

KLIENT INDYWIDUALNY  I  INDIVIDUAL CUSTOMER I EINZELNER KUNDE

INWESOR  I  INVESTOR

80 /M2

100 /M2

INWENTARYZACJA I  INVENTORY  I  INVENTAR

2 KONCEPCJE PROJEKTOWE  I  2 DESIGN CONCEPTS  I  2 DESIGNKONZEPTE

RZUTY : POZIOMY, OŚWIETLENIA, SUFITU, POSADZEK  I  PLANS : LEVEL, LIGHTING, CEILING, FLOOR  I  PLÄNE: NIVEAU, BELEUCHTUNG, DECKE, BODEN

FOTOREALISTYCZNE WIZUALIZACJE 3D  I  PHOTO-REALISTIC 3D VISUALIZATIONS  I

FOTOREALISTISCHE 3D-VISUALISIERUNGEN

KLIENT INDYWIDUALNY  I  INDIVIDUAL CUSTOMER I EINZELNER KUNDE

INWESOR  I  INVESTOR

120 /M2

150 /M2

łazienka hotelowa
diamond

PROJEKT WYKONAWCZY

To oferta dla osób, które planują znaczne przekształcenia w swoim domu-od rzutów poziomych po szczegółowe projekty mebli na wymiar.

EXECUTIVE PROJECT

This is an offer for people who plan significant transformations in their home - from horizontal projections to detailed custom-made furniture designs.

AUSFÜHRUNGSPROJEKT

Dies ist ein Angebot für Menschen, die bedeutende Veränderungen in ihrem Zuhause planen – von horizontalen Projektionen bis hin zu detaillierten, maßgeschneiderten Möbeldesigns.

INWENTARYZACJA I  INVENTORY  I  INVENTAR

KOMPLEKSOWE KONCEPCJE  I  COMPREHENSIVE CONCEPTS  I  UMFANGREICHE KONZEPTE

RZUTY : POZIOMY, OŚWIETLENIA, SUFITU, POSADZEK, WODNO-KANALIZACYJNE  I  PLANS: LEVELS, LIGHTING, CEILING, FLOOR, WATER AND SEWAGE  I  PLÄNE: EBENEN, BELEUCHTUNG, DECKE, BODEN, WASSER UND ABWASSER

FOTOREALISTYCZNE WIZUALIZACJE 3D  I  PHOTO-REALISTIC 3D VISUALIZATIONS  I

FOTOREALISTISCHE 3D-VISUALISIERUNGEN

SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY MEBLI NA WYMIAR  I  DETAILED CUSTOM FURNITURE DESIGNS  I  DETAILLIERTE MASSGESCHNEIDERTE MÖBELDESIGNS

KLIENT INDYWIDUALNY  I  INDIVIDUAL CUSTOMER I EINZELNER KUNDE

INWESOR  I  INVESTOR

200 /M2

180 /M2

kuchnia
diamond

NADZÓR AUTORSKI

Nadzór Autorski jest dla tych, którzy chcą mieć pewność, że ich wizja będzie realizowana z najwyższą starannością, a nawet w trakcie ewentualnych zmian.

AUTHOR'S SUPERVISION

Author's Supervision is for those who want to be sure that their vision will be implemented with the utmost care, even during possible changes..

AUFSICHT DES AUTORS

Die Autorensupervision richtet sich an alle, die sicher sein wollen, dass ihre Vision auch bei möglichen Veränderungen mit größter Sorgfalt umgesetzt wird.

NADZÓR NA BUDOWIE I  CONSTRUCTION SITE SUPERVISION I  BAUSTELLEÜBERWACHUNG

KONSULTACJE Z WYKONAWCAMI  I  CONSULTATIONS WITH CONTRACTORS I  BERATUNG MIT AUFTRAGNEHMERN

 

UZGODNIENIE ZMIAN W TRAKCIE REALIZACJI I  AGREING ON CHANGES DURING IMPLEMENTATION  I  VEREINBARUNG VON ÄNDERUNGEN WÄHREND DER UMSETZUNG

KLIENT INDYWIDUALNY  I  INDIVIDUAL CUSTOMER I EINZELNER KUNDE

INWESOR  I  INVESTOR

5000 

3000 

osiedle
diamond

Pozostałe Projekty Architektoniczne

Tworzę nie tylko wnętrza, ale również nadaję wyjątkowy charakter zewnętrznym fasadom budynków, jak i zajmuję się mniejszymi projektami.

Other Architectural Designs

I create not only interiors, but also give a unique character to the external facades of buildings, as well as deal with smaller projects.

Andere architektonische Entwürfe

Ich gestalte nicht nur Innenräume, sondern gebe auch den Außenfassaden von Gebäuden einen einzigartigen Charakter und kümmere mich auch um kleinere Projekte.

Elewacja

Jest to propozycja dla tych, którzy chcą wyróżnić swoją nieruchomość, nadając jej niepowtarzalny wygląd z zewnątrz.

            INWENTARYZACJA 

 

            KOMPLEKSOWE KONCEPCJE 

     

            ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Architektura Mała

Oferta jest skierowana do tych osób, którzy chcą maksymalnie wykorzystać potencjał nawet niewielkich przestrzeni, tworząc harmonijną aranżację.

            KONCEPCJE PROJEKTOWE

     

            ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Elevation

This is an option for those who want to distinguish their property by giving it a unique look from the outside.

          INVENTORY 

 

          COMPREHENSIVE CONCEPTS

     

          BILL OF MATERIALS

Small Architecture

The offer is addressed to those who want to maximize the potential of even small spaces, creating a harmonious arrangement.

  

           2 DESIGN CONCEPTS

     

           BILL OF MATERIALS

Elevation

Dies ist eine Option für diejenigen, die ihrer Immobilie von außen ein einzigartiges Aussehen verleihen möchten.

          INVENTAR 

 

          UMFANGREICHE KONZEPTE

     

          STÜCKLISTE

Kleine Architektur

Das Angebot richtet sich an diejenigen, die das Potenzial auch kleiner Räume maximieren und eine harmonische Anordnung schaffen möchten.

  

           2 DESIGNKONZEPTE

     

           STÜCKLISTE

KLIENT INDYWIDUALNY  I  INDIVIDUAL  CUSTOMER  I  EINZELNER  KUNDE

INWESTOR  I  INVESTOR

3000 

5000 

KLIENT INDYWIDUALNY  I  INDIVIDUAL  CUSTOMER  I  EINZELNER  KUNDE

INWESTOR  I  INVESTOR

3000 

5000 

wyspa handlowa
diamond

Pozostałe Usługi, Które Oferuję

Poza architekturą pomogę Ci zmienić Twoje nowe wnętrze za pomocą obrazów lub murali, a jeśli prowadzisz firmę, wesprę Cię w jej oprawie graficznej.

Other Services I Offer

Apart from architecture, I will help you change your new interior using paintings or murals, and if you run a company, I will support you with its graphic design.

Weitere Dienstleistungen, die ich anbiete

Neben der Architektur helfe ich Ihnen, Ihr neues Interieur mit Gemälden oder Wandgemälden zu verändern, und wenn Sie ein Unternehmen leiten, unterstütze ich Sie bei der grafischen Gestaltung.

Obrazy na płótnie

Moja pasja do sztuki łączy się funkcjonalnością, tworząc przestrzenie, które mówią więcej niż tysiąc słów. Maluję obrazy na płótnie, które wprowadzają do wnętrza unikalny charakter i styl.

Murale

Twoje wnętrze może stać się dziełem sztuki. Indywidualne wykończenia grafiką lub muralami dodadzą niepowtarzalnego charakteru, podkreślając Twoją wyjątkowość.

Grafika

Kompleksowe wsparcie w dziedzinie reklamy zewnętrznej, wizualne systemy komunikacji, projekty graficzne oklejenia szyb, menu, ulotki jak i również spójne wizualne projekty graficzne dla hoteli, restauracji i innych miejsc, podkreślając ich unikalny styl. 

Paintings on canvas

My passion for art is combined with functionality, creating spaces that speak more than a thousand words. I paint pictures on canvas that add a unique character and style to the interior.

Murals

Your interior can become a work of art. Individual finishing with graphics or murals will add a unique character, emphasizing your uniqueness.

Graphics

Comprehensive support in the field of outdoor advertising, visual communication systems, graphic designs for window coverings, menus, leaflets as well as coherent visual graphic designs for hotels, restaurants and other places, emphasizing their unique style.

Gemälde auf Leinwand

Meine Leidenschaft für Kunst verbindet sich mit Funktionalität und schafft Räume, die mehr als tausend Worte sagen. Ich male Bilder auf Leinwand, die dem Interieur einen einzigartigen Charakter und Stil verleihen.

Wandgemälde

Ihr Interieur kann zu einem Kunstwerk werden. Durch die individuelle Veredelung mit Grafiken oder Wandgemälden erhalten Sie einen einzigartigen Charakter und unterstreichen Ihre Einzigartigkeit.

Grafik

Umfassende Unterstützung im Bereich Außenwerbung, visuelle Kommunikationssysteme, Grafikdesign für Fensterverkleidungen, Speisekarten, Broschüren sowie stimmige visuelle Grafikdesigns für Hotels, Restaurants und andere Orte, die ihren einzigartigen Stil betonen.

bottom of page